Az európai dimenzió erősítése módszertani és idegennyelvi továbbképzésekkel a Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégiumban PDF Nyomtat Email
2017 január 25., szerda 19:44

Mobilitások

(A résztvevők bemutatása - bemutatkozása)

A Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium mobilitás projektjének kiindulópontja a már kialakulófélben lévő intézményi európai dimenzió erősítésének gondolata volt. A 8 résztvevő nem csupán tantárgyi, tanulási hatékonyságot segítő ambíciókkal döntött a projekt megvalósítása mellett: a tradíciókon nyugvó helyi, nemzeti értékeinket pedagógiai programunkban megtartva úgy kívánunk a nemzetközi intézményi hálózatok részévé válni, hogy az európai hozadék mobilitásaink révén diákjaink javát szolgálja mind középiskolai tanulmányaik alatt mind pedig továbbtanulásukban. Helyi tanterveink újragondolása, kibővítése szintén a mobilitások megvalósulásának függvénye, mivel a résztvevők által elvégzendő képzések hazai körülmények között sem módszertanilag sem pedig nyelvi szempontból nem lennének kivitelezhetőek.

A résztvevők alapos, minden lépésre kiterjedő, analitikus, ugyanakkor gyakorlatias, közös előkészítő munkáját követően kerül sor a projekt megvalósítására 2016 júniusától kezdődően 5 turnusban az alábbi országok képző-intézményeiben: Egyesült Királyság, Írország, Málta, Németország és Olaszország. Ezt követi a projekt beszámolójának elkészítése, mely 2016 decemberében zárul. A projekt disszeminációja iskolai és városi szintű szakmai és országismereti prezentációk révén, a helyi és regionális sajtó, TV bevonásával, résztvevői fotókkal és videó felvételekkel, módszertani vásár szervezésével, módszertani adatbank létesítésével, illetve országos és nemzetközi fórumokon valósul meg.

Intézményünk profilját az európai specializációs E osztályok egyébként többi osztálytípusban is megjelenő idegen nyelv centrikussága határozza meg. Az EU országait megcélzó tanulmányi kirándulások népszerűségét mi sem igazolja jobban, mint az, hogy a többi osztálytípusban is egyre inkább növekszik a külföldi kirándulások iránti igény. Ugyanakkor diákjaink reál tantárgyi sikerei tovább erősítik azt a projekt-célkitűzést, hogy a matematika tantárgy fakultatív, angol nyelven történő oktatása intézményünk stratégiai elemévé váljon. Ugyanez igaz a projektben megjelenő többi tantárgyra is: az angol és német nyelvi civilizáció, etika, EU ismeretek, földrajz és művészetek tantárgyból szeretnénk a diákjainknak megadni azt a lehetőséget, hogy később európai uniós országok felsőoktatási intézményeiben is nagyobb eséllyel folytathassák tanulmányaikat.

Tapasztalt és elhivatott, innovatív tanárokból álló csapatunk tehát számít a tanulási hatékonyság képzések  általi minőségi javulására. Erős motivációjú diákságunk számára felkínálandó újonnan tanult módszerek alkalmazása révén további színvonal-emelkedés érhető el. Ez a növekedés nemcsak a tanulmányi eredményekre hat, hanem a sikeres idegen nyelvi emelt szintű érettségi vizsgák és nyelvvizsgák számának növekedésére, a tanulmányi kirándulásaink professzionálisabbá, autentikusabbá tételére. Nem utolsó sorban pedig számítunk a mobilitás plurikulturalitásának köszönhető azon lehetőségre, hogy hosszú távon iskolai partnerségi kapcsolatokat alakíthassunk ki EU-beli országok intézményeivel egy újabb projekt keretében. Intézményvezetésünk szakmai és pedagógiai támogatása egyértelmű záloga annak, hogy az ebben a projektben megvalósuló hasznos gyakorlatok intézményi szintű hozadéka vitathatatlan.

Erasmus+ honlap ...

*******************************************

The starting point of the mobility project of Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium was the idea of promoting the European dimensions of our institution otherwise already in progress. The 8 participants decided on implementing the project not merely driven by the ambition of assisting the subject or learning: sustaining our traditional local and national values in our school curriculum, we wish to become involved in international institutional networks so that thanks to our mobility the European impact will serve our students' interests both during their secondary and further education. Reconsidering and extending school curricula also depends on the success of our mobility as the courses undertaken by the participants could under no circumstances be organized inland either from a methodological or linguistic perspective.

Following the careful, step-by-step, analytical, yet practical common preparatory work of the participants, the implementation of the project will be launched in July 2016 in 5 rounds of mobility with training institutions in the following countries: United Kingdom, Ireland, Malta, Germany and Italy. This will be followed by the submission of reports due in December 2016. The dissemination of the project will be realized through professional and cultural presentations in school and at municipal level, incorporating the local and regional press and TV, using participants' photos and videos, by means of a 'methodology fair', by creating a methodology database as well as on national and international forums.

The profile of our institution is determined by the foreign language-centred image of EU specialized E classes, which equally appears in other class types as well. The popularity of field trips to EU destinations is proved by the ever growing need for foreign field trip destinations in the other class types too. Nevertheless, the success of our students in science subjects further promote our project goal of Elective Mathematics in English becoming an integrated element of our institutional strategy. The same applies to the other subjects appearing in the project: in English and German Civilization, Ethics, EU Studies, Geography, and Art, we would like to provide our students with the advantage of the possible opportunity of doing their further studies in higher educational institutions of EU countries.

Therefore, our team consisting of experienced, committed and innovative teachers expects the quality improvement of the effectiveness of students' learning with the help of the trainings, the growing levels of grades' average of our otherwise well motivated students thanks to the application of newly acquired techniques offered, the growing number of successful higher level final and state exams in foreign languages, more proficient and authentic field trips. Last but not least, thanks to the pluricultural features of the mobility, we expect to have the opportunity to form long term institutional partnerships involving schools in the EU as part of another project. The professional and educational support guaranteed by the management of our school is the obvious proof that the institutional impact of useful practises implemented through this project cannot be denied.

Erasmus+ website ...